Małe i średnie przedsiębiorstwa z makroregionu Polski Wschodniej (województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko – mazurskiego) do 3 września 2019 mają możliwość sięgnięcia po granty unijne w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Maksymalna kwota dofinansowania to nawet 800.000 zł przy 85% poziomie wsparcia na działania związane z wejściem na nowe rynki zagraniczne.

Kryteria dostępu

Analizując szanse swojej firmy na uzyskanie wsparcia warto zwrócić uwagę na istotne elementy:

– przynależność do sektora MŚP (zatrudnienie nie więcej niż 250 osób oraz obroty niższe niż 50 mln EUR),

– wskaźnik EBITDA (zysk operacyjny netto przed amortyzacją – dwukrotność tego wskaźnika to maksymalna wartość projektu),

– niski poziom eksportu (dodatkowe punkty w kryterium oceny za eksport poniżej 30%).

Potencjalny beneficjent musi być producentem lub usługodawcą (nie ma możliwości sfinansowania działalności handlowej lub usługowej przy założeniu, że posiadamy w swojej ofercie, usługi obce).

Nowością w tegorocznej edycji, jest możliwość sfinansowania zakupu środków trwałych, jednak wartość dofinansowania na ten koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Istotnym elementem jest model biznesowy, który musi być przygotowany przez doświadczonego doradcę, który określi kierunki działań oraz zaproponuje zmiany w przedsiębiorstwie, które przełożą się na wzrost poziomu eksportu.

W pierwszej rundzie aplikacyjnej, która zakończyła się w dniu 6 maja złożono zaledwie 26 wniosków na łączna kwotę dofinasowania 9 518 537,30 zł.

Daje to olbrzymią szansę dla zainteresowanych podmiotów na uzyskanie środków na promocję firmy, ponieważ alokacja na konkurs wynosi 50 mln zł.

Koszty kwalifikowane

Poza wspomnianym modelem biznesowym oraz środkami trwałymi można sfinansować: imprezy targowo – wystawiennicze, udział w misjach gospodarczych (spotkaniach B2B z potencjalnymi kontrahentami), selekcja i wyszukiwanie klientów, niezbędne certyfikaty, umożliwiające zaistnienie na nowych rynkach.

Limit na wydatki związane z targami to 49% kosztów projektu.

W tym projekcie przedsiębiorca sam decyduje na jakie imprezy targowe chce wyjechać, aczkolwiek w uzasadnieniu wyboru kosztów, musimy uwiarygodnić, że wybrane działanie stanowi istotny element, który doprowadzi nas do celu, jakim jest wzrost eksportu.

Poza wynajęciem oraz zabudową powierzchni wystawienniczej, kosztem kwalifikowanym są również opłaty związane z transportem osób oraz rzeczy, które chcemy zaprezentować na swoim stoisku.

Wsparcie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis jak również pomocy publicznej, co również jest novum wprowadzonym dopiero w tegorocznej edycji konkursu.

Zwiększa to dostępność do projektu dla firm, które wykorzystują pomoc de minimis w ramach innych projektów unijnych.

Projekt w dużej mierze ma charakter doradczy i to go wyróżnia spośród innych, które tak jak ogólnopolski Go to Brand skupia się przede wszystkim na promocji firmy poprzez udział w imprezach targowo – wystawienniczych.

W działaniu 1.2 Internacjonalizacja MŚP POPW, przedsiębiorca ma do dyspozycji pełen wachlarz usług doradczych, dzięki którym może przygotować swoją firmę do skutecznego wejścia na rynki zagraniczne.

Poza wspomnianym już modelem biznesowym, który stanowi przepustkę do udziału w projekcie sfinansować można takie usługi jak:

– wyszukiwanie, selekcja, a następnie nawiązanie kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie do etapu negocjacji handlowych,

– przygotowanie produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),

– uzyskanie certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym,

– wzornictwo opakowań, projektowanie katalogów i opisów technicznych produktów, projektowanie logotypów i marek produktowych,

– tworzenie regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek,

– uzyskanie ochrony własności przemysłowej za granicą, odnoszących się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych.

flaga unii europejskiej

Bariery rynkowe

Wiele z ww. usług pozwala na pokonanie barier stawianych przez rynki zewnętrzne.

Po 15 latach obecności w Unii Europejskiej i kodyfikacji prawa do standardów europejskich, polskie firmy nie mają problemów z poruszaniem się po rynkach wspólnotowych.

Kłopot pojawia się w momencie, kiedy chcemy znaleźć kontrahentów na rynkach pozaunijnych.

Jak wynika ze „Sprawozdania Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego w sprawie barier w handlu i inwestycjach” już w roku 2017 zarejestrowano aż 372 bariery, najwięcej w przypadku branży rolno – spożywczej, kolejno w sektorach: motoryzacyjnym, farmaceutycznym, usług medycznych, zabawek oraz żelaza, stali i metali nieżelaznych.

Instytucje unijne wskazują, że kraje takie jak Rosja, Indie, Chiny, Turcja, Egipt i Algieria wprowadzają skuteczne ograniczenia, mające wpływ na unijne straty.

W branży żywnościowej Chiny nakładają dodatkowe wymogi certyfikacyjne związane z bezpieczeństwem żywności, sposobem pakowania czy również specyficznymi wymaganiami jakościowymi.

W krajach arabskich producenci żywności ale również kosmetyków muszą posiadać certyfikat Halal, który potwierdza zgodność z wymaganiami dotyczącymi produkcji, pakowania i przechowywania produktów zgodnie z wymogami prawa islamskiego.

Wyszczególnione usługi doradcze mają na celu zniwelować wspomniane bariery, a możliwość ich sfinansowania pozwala na obniżenie kosztów, związanych z uzyskaniem odpowiednich certyfikatów wymaganych przy dopuszczeniu polskich produktów na rynki zagraniczne.

Dotacje unijne w ramach projektów związanych bezpośrednio z internacjonalizacją, obejmują szeroki wachlarz usług z których warto skorzystać, aby jak najlepiej przygotować się do wejścia na rynki zagraniczne.

Obecna perspektywa unijna na lata 2014 – 2020 powoli się kończy, aczkolwiek zachęcamy do śledzenia nowinek eksportowych, jak również możliwości związanych z uzyskaniem wsparcia finansowego poprzez dotacje unijne.