W dobie globalizacji i wzrastającym znaczeniu przedsiębiorstw działających na skalę międzynarodową, coraz istotniejsze jest świadome podejmowanie decyzji oraz poszerzanie wiedzy na temat rynku docelowego, na którym planuje się rozpocząć ekspansję zagraniczną. Firmy podejmują działania w szerokim zakresie, tak aby zwiększać swoją sprzedaż w innych państwach.

Pod tym względem wspierane są także przez dofinansowania unijne, o które mogą ubiegać się podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Pieniądze, które otrzymują mogą przeznaczyć na udział w targach na rynku zagranicznym, przygotowanie się do ekspansji w postaci otrzymania kompleksowej usługi doradczej, a także na szeroko pojęte działania marketingowe, mające na celu promowanie marki na rynku docelowym.

Atrakcyjny kierunek ekspansji

Jednym z coraz bardziej popularniejszych kierunków docelowych są kraje o kulturze islamskiej, które odznaczają się coraz większym wzrostem gospodarczym oraz tworzeniem bodźców zachęcających inwestorów do podejmowania działalności gospodarczej na danych rynkach. Zjednoczone Emiraty Arabskie – jeden z najbogatszych krajów na świecie, posiadający zasoby surowców naturalnych, charakteryzujący się bardzo bogatymi, nowoczesnymi miastami, które kojarzą się z wysokimi wieżowcami, stały się w ostatnich latach często wybieranym kierunkiem internacjonalizacji marki.

Jeszcze innym z państw, które stają się coraz bardziej atrakcyjne dla zagranicznych przedsiębiorstw jest między innymi Turcja, która charakteryzuje się wzrastającym poziomem produktu krajowego brutto. Od jakiegoś czasu prowadzone są także negocjacje na temat włączenia Turcji w grono państw członkowskich Unii Europejskiej. Jednakże ze względu na niepewną sytuację polityczną oraz zagrożenie ze strony napływu uchodźców na teren Europy, proces przyjęcia Turcji do Unii Europejskiej wydłuża się.

Mimo to Turcja należy do Unii Celnej podpisanej w 1996 roku. Dzięki temu możliwy jest wolnorynkowy przepływ towarów, tak jak pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Turcja została zobowiązana do wszystkich taryf celnych na import, a także wprowadzenia wspólnej, zewnętrznej taryfy celnej (common external tariffs – CET) na towary importowane z Unii i poza jej obszaru. Zawarcie Unii Celnej stanowi kolejny krok w kierunku liberalizacji handlu oraz pobudzenia wymiany handlowej z Turcją. W 2017 roku eksport Unii Europejskiej do Turcji wyniósł 84,5 mld EUR, a bilans handlowy utrzymał się na dodatnim poziomie – 14,7 mld EUR.

Dodatkowym aspektem podnoszącym atrakcyjność państwa tureckiego jest występowanie stref wolnocłowych, zlokalizowanych w pobliżu portów morskich, lotnisk i autostrad. Prowadzenie działalności gospodarczej w ich obrębie jest szczególnie dogodne dla zagranicznych inwestorów, ponieważ między innymi nie pobiera się opłat celnych od produktów sprowadzanych i wysyłanych ze stref, dochody uzyskane z aktywności na terenie strefy mogą być transferowane bez specjalnych zezwoleń i ograniczeń zagranicę, a także handel między strefami a rynkiem tureckim odbywa się na zasadach handlu zagranicznego, dlatego zakupione na nim usługi i dobra nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Islam a halal

W ostatnich latach obserwowany jest wzrost znaczenia oraz popytu produktów oznakowanych Certyfikatem Halal, szczególnie w branży towarów spożywczych. Samo słowo halal lub halaal oznacza to, co nakazane. W ten sposób muzułmanie określają wszystko to, co jest dozwolone w świetle szariatu. W kulturze islamu odnosi się także do sposobu odżywiania się muzułmanów. Według Koranu spożywanie krwi, mięsa wieprzowego, padliny jest kategorycznie zakazane, a także wymaga się aby zwierzęta ubijano w sposób rytualny, co nazywane jest ubojem halal. Dodatkowo całkowicie zakazane jest również spożywanie alkoholu.

Sposób na przyciągnięcie uwagi odbiorcy

Certyfikat Halal wzbudza zaufanie muzułmańskiego klienta do produktu, a tym samym poszerza rynki zbytu dla polskich towarów. Halal jest to restrykcyjny i szczegółowy proces certyfikacyjny, który ma za zadanie potwierdzać, że procesy produkcji, pakowania, a nawet przechowywania danego dobra przebiegały zgodnie z wymogami obowiązującymi w kulturze islamu. Warto zaznaczyć, że jego posiadanie nie jest obligatoryjne w państwach muzułmańskich, jednakże jest to duży atut.

Wymogi związane z certyfikacją halal

Wytwarzanie zgodnie z ideą halal charakteryzuje się podejściem holistycznym. Istotne jest wykorzystywanie jedynie substancji organicznych, w większości pochodzenia roślinnego. Ani produkty, ani ich opakowania nie mogą stanowić zagrożenia dla środowiska, dlatego dobrze widziane jest wykorzystywanie materiałów biodegradowalnych. Producent, który pragnie zachować oznakowanie swoich towarów certyfikacją Halal, musi zwrócić uwagę na to, że dobra te nie mogą być przechowywane w pobliżu tych, które nie nadają się do spożycia przez Muzułmanów.

Najczęściej certyfikowanymi produktami jest żywność, która musi być przetwarzana zgodnie z obrządkiem islamskim i tyczy się w szczególności przetwórstwa mięsa.

Certyfikacja ma również szczególne zastosowanie jeśli chodzi o przedsiębiorstwa z branży kosmetycznej. Kosmetyki opatrzone certyfikatem Halal nie mogą być testowane na zwierzętach, zawierać żadnych substancji odzwierzęcych, a w ich składzie nie może znajdować się alkohol. Dzięki temu są one przyjazne zarówno człowiekowi i jego skórze, ale także środowisku. Poza tym produkty kosmetyczne nie powinny zawierać także składników wodoodpornych, co związane jest z rytuałem wudu, który polega na kilkukrotnym obmywaniem skóry przed modlitwą w ciągu dnia. Dopuszcza się składniki pochodzenia mineralnego, syntetyczne oraz polimery na bazie silikonu.

Uzyskanie certyfikatu

Sam proces pozyskiwania tego potwierdzenia jest dosyć skomplikowany i może wydłużyć się nawet do kilku miesięcy. Dodatkowo koszty są również stosunkowo wysokie, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ w przypadku U.S. Halal Certification cena wynosi około 2 000 USD, a do tego należy jeszcze doliczyć koszty związane z wykorzystaniem logo organizacji, która wydaje certyfikat.

W Polsce możliwe jest zwrócenie się do Ligi Muzułmańskiej w RP, przy której działa Rada Imamów. Jej zadaniem jest między innymi pomoc w pozyskaniu certyfikacji Halal dla produktów polskich zakładów spożywczych. Rada oferuje między innymi przygotowanie zakładów do produkcji w zgodzie z systemem Halal, audyt oraz kontrolę pod kątem spełnienia wszystkich wymogów, nadzór nad procesem produkcji, oznakowanie gotowych produktów oraz wydanie certyfikatu Halal, a także pomoc w promocji towarów Halal zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Czy na pewno warto?

Certyfikacja Halal jest w szczególności cenna dla określonych grup producentów, którzy chcą rozpocząć działalność eksportową w krajach islamskich, a mianowicie przedsiębiorstw z branż kosmetycznej, farmaceutycznej oraz spożywczej. Dokument ten jest idealną możliwością wyróżnienia się i zdobycia przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami zagranicznymi, które eksportują do państw, w których islam jest kulturą dominującą. W ten sposób możliwe jest zaangażowanie konsumenta, dla którego istotne jest przestrzeganie podstawowych filarów wiary.

Posiadanie certyfikacji Halal pozwala zwiększyć poziom zaufania i wiarygodności w jego oczach, a co za tym idzie finalnie spowodować, że zdecyduje się na dokonanie zakupu właśnie u podmiotu certyfikowanego. Mimo że jego zdobycie oraz kontrole związane z jego posiadaniem są bardzo restrykcyjne i wymagające, warto włożyć wysiłek, aby finalnie osiągnąć sukces na takich rynkach jak: Turcja, ZEA i inne.