Rozwój firmy poprzez rozszerzenie jej rynków zbytu, w tym wejście na rynki zagraniczne to często dobra (ale wymagająca inwestycji) strategia rozwoju. Sposobem na ograniczenie (często wysokich) kosztów ekspansji jest uzyskanie dofinansowania np. do udziału w zagranicznych imprezach targowych i misjach zagranicznych, na gadżety promocyjne lub na reklamę itp. Interesujące? Dotacje na rozwój eksportu są w zasięgu ręki aczkolwiek trzeba o nie konkurować.

Dwa główne źródła odpowiednich dotacji to:

 1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Branżowe Programy Promocji (GO to BRAND – poddziałanie 3.3.3) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. (Link)
 2. Instytucje pośredniczące zarządzające regionalnymi programami operacyjnymi (według siedziby przedsiębiorstw) w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych Rozwoju Regionalnego 2014-2020. (Link)

Napisanie dobrej aplikacji wymaga współpracy przedsiębiorcy i jego doradcy. Opracowywanie wniosków dotacyjnych to zdecydowanie nie jest praca dla służb administracyjnych potencjalnego eksportera. Potrzebna jest tu wiedza, doświadczenie i zaangażowanie eksperta. Usługi takie świadczone są odpłatnie, ale zwykle ich koszt nie przekracza kilku procent wartości dotacji o którą można się ubiegać.

PARP już zatwierdził nowy harmonogram naborów na rok 2018. Już niebawem przeprowadzona będzie kolejna edycja naboru do programu Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Pula do podziału, w tej edycji, to 150 mln zł. Program ruszy 1 marca 2018 roku, a przyjmowanie wniosków rozpocznie się 4 kwietnia i potrwa do 8 maja 2018 r. Będzie to już ostatni nabór do programu.Nowe harmonogramy naborów regionalnych dla poszczególnych województw pojawiają się stopniowo – aktualizowana lista znajduje się np. TUTAJ.

Dotacje na wsparcie eksportu z programów regionalnych są zwykle relatywnie małe, bo rzędu 100 – 200 tys. zł. Po większe kwoty trzeba udać się do PARP (wspomniany konkurs Go to Brand) – w grę wchodzą nawet projekty milionowe. Szczegóły poniżej.

Go to Brand jako cel główny zakłada zwiększenie wolumenu eksportu przedsiębiorstw reprezentujących sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym opartym głównie o produkty/usługi innowacyjne oraz zwiększenie świadomości zagranicznych środowisk biznesowych nt. potencjału innowacyjnego wybranych sektorów polskiej gospodarki. W rezultacie wzrośnie liczba przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową na nowych, perspektywicznych rynkach zagranicznych (dywersyfikacja kierunków współpracy zagranicznej polskich firm).

kobieta siedząca na planami

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji.

Może to brzmieć niejasno, ale takim językiem posługują się „nasi” urzędnicy i musimy ich zrozumieć. Trzeba mieć świadomość, że dotacje można pozyskać, jednak nie na wszystko, ale na to co urzędnicy uznali za warte wsparcia.

Przedsiębiorca musi być elastyczny, a rolą doradcy jest zrozumieć wymóg i dobrze do niego dostosować aplikację. Czas opracowania dobrej aplikacji to zwykle kilka tygodni. Jeżeli podejmiesz działania przygotowawcze szybko to odpowiednio kształtując strukturę sprzedaży z roku 2017 masz szansę na zdobycie większej liczby punktów w kryterium dot. prowadzenia działalności eksportowej.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy. Programy promocji skierowane będą głównie do następujących 12 branż:

 1. Sprzęt medyczny
 2. Maszyny i urządzenia
 3. IT/ICT
 4. Biotechnologia i Farmaceutyka
 5. Moda Polska
 6. Kosmetyki
 7. Budowa i wykańczanie budowli
 8. Jachty i łodzie
 9. Meble
 10. Polskie specjalności żywnościowe
 11. Sektor usług prozdrowotnych
 12. Części samochodowe i lotnicze

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku:

 1. jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 500 000 zł,
 2. co najmniej dwóch programów promocji o charakterze ogólnym na
 3. wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 1 000 000 zł,
 4. branżowego programu promocji wynosi 1 000 000 zł,
 5. branżowego programu promocji i co najmniej jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 1 000 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

 1. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
 2. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
 3. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:
  1. do 60% – dla średniego przedsiębiorcy;
  2. do 75% – dla małego przedsiębiorcy;
  3. do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
  4. do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.
dolary w banknotach, leżące na stole

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

 1. koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie,
 2. koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
 3. koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
 4. koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
 5. koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
 6. koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,
 7. koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie,
 8. koszty reklamy w mediach targowych,
 9. koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
 10. koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,
 11. koszty informacyjno-promocyjne projektu.

Kryteria wyboru projektu

Każdy wniosek o dotację przechodzi zazwyczaj dwa stopnie oceny: formalną i merytoryczną. Pozytywna ocena wniosku otwiera drogę do uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich. Ocena wniosków dokonywana jest według kryteriów wyboru projektów – to konkurs i żeby wygrać trzeba zdobywać punkty. Poniżej te ważniejsze kryteria:

 1. Produkt będący przedmiotem eksportu jest konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym (0 albo 1 pkt)
 2. Wnioskodawca prowadził samodzielną działalność badawczo-rozwojową w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie lub wdrażał wyniki przeprowadzonych samodzielnie, zleconych lub zakupionych prac badawczo -rozwojowych zakończonych nie wcześniej niż 3 lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (0 albo 1 pkt)
 3. Wnioskodawca na dzień składania wniosku o dofinansowanie prowadzi działalność eksportową (0 albo 1 pkt albo 2 pkt albo 3 pkt)
 4. Produkty będące przedmiotem eksportu cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą zgodnie z klasyfikacją technologii według EUROSTAT na podstawie rodzajów działalności wytwórczej i usługowej (0 albo 1 pkt albo 2 pkt)

Historia dowodzi, że pozyskanie dotacji na promocję z GoToBrand jest łatwiejsze niż pozyskanie dotacji np. na zakup maszyn czy urządzeń. Statystycznie co drugi złożony wniosek uzyskuje dofinansowanie. Oczywiście wybór dobrego doradcy istotnie podnosi prawdopodobieństwo końcowego sukcesu. Warto wspomnieć, że dobry wniosek pozwala pozyskać dotację nawet na dość klasyczne branże np. hotelarstwo czy produkcja sprzętu fitness.

Należy mieć na uwadze, że im więcej jest czasu na opracowanie wniosku dotacyjnego tym jest on lepszy i daje większe szanse nie tylko na pozyskanie środków finansowych, ale i na bezproblemowe realizowanie projektu. Nie należy zostawiać tematu na ostatnią chwilę. Czas na działanie jest TERAZ.